Çalışan ve Stajyerlere İlişkin Aydınlatma Metni


INTERCOM FOLYO SANAYİ VE TİCARET

ÇALIŞAN VE STAJYERLERE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ (İNSAN KAYNAKLARI)


INTERCOM FOLYO SANAYİ VE TİCARET (“INTERCOM-KURZ) olarak İnsan Kaynakları politikalarımızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla siz değerli iş arkadaşlarımızın birtakım kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile, Şirketimiz bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz.

İnternet Adresi : http://www.intercom-kurz.com

Telefon Numarası : 0(212)4220404

E-Posta Adresi : info@intercom-kurz.com
KEP Adresi Adresi : intercomfolyo@hs01.kep.tr

Adres : Yakuplu Mahallesi Dereboyu Cadde No:41/1 Beylikdüzü/İstanbul

 HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), pasaport bilgisi, sürücü belgesi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, kurum içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, mezun olunan okul, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, seminer ve kurs bilgisi, sertifika bilgileri, bilgisayar kullanım bilgisi

İş Deneyimi Bilgisi

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri

Görsel ve İşitsel Bilgi

Fotoğraf, görüntü, ses kaydı

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışanın sosyal haklardan yararlanması için gerekli olan; yakınlarının iletişim, eğitim, sağlık, finansal ve kimlik bilgileri, evlilik tarihi, çocuk sayısı, aile fertleri kimlik bilgileri

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, icra bilgileri, banka hesap bilgileri, özel sağlık sigortası/tamamlayıcı sağlık tutarı, asgari geçim indirimi bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendika-Dernek-Vakıf üyelik bilgisi, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı/mahkumiyet bilgisi, engellilik durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işitme testi, göz testi, işe giriş ve periyodik muayene formları, sağlık ve doğum izni bilgileri, parmak izi/yüz tanıma bilgileri

Çalışma Bilgisi

Sicil no, pozisyon, birimi, unvanı, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim bilgisi, imzalı katılım formu, aylık performansının değerlendirilmesi, hedef gerçekleştirme durumu, puantaj kayıtları

Personel Takip Bilgisi

İşe giriş-çıkış saati, izin bilgisi

Diğer

İkametgah belgesi, izin formunda belirtilen sebepler, referans, hobiler, SGK bilgileri, plaka bilgisi, aile taziye bilgisi, askerlik durum bilgisi, işten çıkma nedeni bilgisi, kütük bilgileri, nüfus kayıt örneği, emeklilik bilgisi ve veri işleme şartları dahilinde işlenen kişisel veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, SGK kayıtları, iş sözleşmeleri, burs formları, sosyal medya uygulamaları, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Personellerimiz, Şirketimizin yukarıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.